godz.: 21:51, 25 czerwca 2022

Strona główna


basen@crwis.strzelceopolskie.pl
Procedury organizowania zajęć w CRWiS „Strzelec” obejmują  Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Miejskie

Bezpieczeństwo
Za bezpieczeństwo, porządek oraz higieniczne warunki prowadzenia zajęć odpowiada prowadzący pływalnię w szczególności poprzez:
 • dyżury wodnej służby ratowniczej oraz wyposażenie w sprzęt ratowniczy
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu prowadzenia zajęć
Przykład Kalkulacja/biznesplan
 • Programem objętych jest ok. 100 uczniów
 • Zajęcia 2 razy w miesiącu - 10 miesięcy
 • Cena biletu szkolnego 5 zł
Koszt basenu - 10.000 zł/rok szkolny

Podstawowe założenia
 • Zajęcia w CRWiS odbywają się zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez koordynatora CRWiS na podstawie umowy zawartej z dyrekcją każdej szkoły
  Harmonogram zajęć zamieszczony zostanie na tablicy informacyjnej w CRWiS, w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowe CRWiS.
 • Zajęciami na basenie zostają objęci wszyscy uczniowie klas I-VI, oraz gimnazjum w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
 • Dla uczniów zajęcia na basenie są bezpłatne*
Instruktorzy
Zajęcia na basenie odbywają się w grupach maksymalnie 15 osobowych. O przydzieleniu do konkretnej grupy ostateczną decyzję podejmuje instruktor pływania po sprawdzeniu stopnia zaawansowania w pływaniu oraz warunków psychofizycznych uczniów.

Instruktorów nauki pływania ,w ramach zawartej umowy, zapewnia szkoła, zgodnie z wcześniej zaplanowaną liczebnością grup – jeden instruktor na maksymalnie 15-osobową  grupę. Czas zajęć z instruktorem wynosi 45 min.

Opiekunowie
 • Podczas wejść na basen liczba opiekunów musi być dostosowana do ilości uczestników –Opiekun nie ponosi kosztów wstępu na basen. W przypadku większej niż określona w umowie liczbie opiekunów, pozostali opiekunowie pokrywają koszt wstępu z własnych środków.
 • Liczba opiekunów w drodze na basen oraz w czasie pobytu grup szkolnych na basenie musi być zgodna z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Rozdział 3 por. § 32-34 )Opiekunów na basenie oraz w drodze na basen zapewnia szkoła .O liczbie opiekunów w drodze na basen decyduje szkoła.
 • W przypadku, gdy instruktorem pływania jest nauczyciel szkolny może on pełnić także rolę opiekuna w drodze na basen.
I grupa – uczniowie klas I-III
Dla uczniów klas I-III Zajęcia odbywają się w ramach zajęć lekcyjnych z zakresu edukacji ruchowej.  Należy je organizować tak, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócały realizację pozostałych zajęć wyznaczonych planem nauczania danej klasy.  Za organizację wyjazdów na basen odpowiedzialni są wychowawcy klas. 
 • Zajęcia dla poszczególnych klas odbywają się 1 raz w tygodniu,w grupach mieszanych max 15 osobowych,
 • Zajęcia dla uczniów odbywają się na basenie do nauki pływania z wykorzystaniem sprzętu pomocniczego,
 • O przeniesieniu grupy na tory ( strefa powyżej 120 cm) decyduje instruktor,
 • Na wniosek rodziców i wychowawcy zajęcia dla danej klasy mogą odbywać się częściej, ale wyłącznie w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych i organizacyjnych,  po wcześniejszym zapewnieniu możliwości korzystania z basenu zgodnie z harmonogramem wszystkim pozostałym grupom uczniów.
Zasady organizowania zajęć w grupach klas I-III
 • Podczas wyjazdów na basen opiekę nad grupą stanowi 1 opiekun na 15 osób,
 • Opiekę nad dziećmi  mogą, poza nauczycielem, sprawować dodatkowo wyznaczeni rodzice,
 • Dopuszcza się wyjazd na  basen w przypadku, gdy w przeddzień wyjazdu liczba zapisanych uczestników stanowi co najmniej 50% uczniów danej klasy. Jeżeli liczba ta jest mniejsza – wychowawca odwołuje zajęcia zgodnie z ustaloną procedurą,
 • Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć na basenie na zasadach analogicznych do zwolnień z zajęć wychowania fizycznego,
 • Uczniowie zwolnieni z zajęć na basenie na czas trwania tych zajęć mogą mieć zapewnioną opiekę w domu (za wcześniejszym  pisemnym oświadczeniem rodziców lub prawnych opiekunów o ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka), mogą być włączeni do zajęć w równoległej klasie (po uzgodnieniu z wychowawcą tej klasy - nie więcej niż 5 uczniów) lub mieć zapewnioną opiekę świetlicową. Za organizację opieki nad zwolnionymi uczniami odpowiada wychowawca klasy,
 • Jeżeli w dniu wyjazdu opiekun lub instruktor z przyczyn losowych jest nieobecny, zajęcia na basenie zostają odwołane, a opiekę nad uczniami organizuje dyrekcja szkoły.
II grupa – uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjum
 • W klasach IV – VI zajęcia w CRWiS odbywają się w ramach zajęć lekcyjnych.  Odpowiedzialni za ich organizację są nauczyciele wychowania fizycznego,
 • Zajęcia odbywają się w grupach łączonych oddzielnie dla klas IV, V i VI ,max 15 osobowych,
 • Zajęcia dla poszczególnych grup odbywają się 1 raz w tygodniu. W miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych i możliwości organizacyjnych zajęcia mogą odbywać się częściej,
 • Zajęcia dla uczniów odbywają się na torach basenu sportowego z wykorzystaniem sprzętu pomocniczego,
 • O przydzieleniu do konkretnej grupy decyduje instruktor,
 • Opiekę nad uczniami podczas wyjść na basen sprawują nauczyciele wf oraz wyznaczeni harmonogramem nauczyciele (w przypadku, gdy planowana liczba wyjeżdżających uczniów jest większa niż 15),
 • O ilości opiekunów oraz sposobie dotarcia do CRWiS (wyborze środka transportu) decyduje dyrektor szkoły.
Zasady rozliczania grup szkolnych
 • CRWiS wyposaża opiekuna w  aktywny transponder  naliczający płatny czas pobytu grupy na basenie,
 • Opiekun po opuszczeniu sali basenowej zobowiązany jest  niezwłocznie zebrać i oddać w kasie wszystkie czytniki w celu zakończenia naliczania płatnego czasu,
 • Za zgubienie powierzonego transpondera szkoła zostaje obciążona kwotą 100 zł. Koszt ten ponosi opiekun grupy. W przypadku zagubienia transpondera przez ucznia opiekun jest upoważniony do egzekwowania tej kwoty od rodziców,
 • Rozliczenie ze szkołami odbywa się na podstawie zadeklarowanych w umowie ilości osób ( załącznik nr 1 do umowy). Koszt pobytu na basenie oraz koszt instruktora pokrywa szkoła,
 • W przypadku nierespektowania przez ucznia regulaminu obowiązującego w CRWiS, zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu lub innych, bądź niegodnego reprezentowania szkoły, może on zostać pozbawiony prawa udziału w zajęciach na basenie jednorazowo, czasowo lub na stałe,
 • Przed wejściem na basen opiekun grupy podpisuje deklarację pobytu grupy zgodnie z zał. nr 2 do umowy.
Zasady odwoływania instruktorów i opiekunów
 • W przypadku gdy dla grupy zaplanowano dwóch instruktorów, a stwierdzona  liczba dzieci jest mniejsza lub równa 15, opiekun zobowiązany jest niezwłocznie (na jeden dzień przed zajęciami) pisemnie odwołać drugiego instruktora po to,  aby nie narażać szkoły na nieuzasadnione koszty,
 • Jeżeli w dniu wyjazdu jeden z opiekunów jest nieobecny z przyczyn losowych, drugi opiekun stara się pozyskać innego nauczyciela do opieki nad dziećmi, tak, aby liczba sprawujących opiekę była dostosowana do liczebności grupy zgodnie z zawartą umową. Jeżeli jest to niemożliwe, odwołuje zajęcia, powiadamia o tym dyrekcję i zapewnia opiekę uczniom na terenie szkoły w czasie przewidzianym na zajęcia,
 • Nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim jest zobowiązany (w miarę swoich możliwości) powiadomić sekretariat szkoły o planowanych (w trakcie trwania zwolnienia) terminach zajęć w aquaparku i konieczności ich odwołania. Dokonuje tego najpóźniej 1 dzień przed zaplanowanymi zajęciami.
Odwołanie zajęć:
Grupa ma prawo do rezygnacji z wyjścia do CRWiS po wcześniejszym odwołaniu zajęć. Informacja o odwołaniu  musi być złożona pisemnie przez opiekuna grupy w sekretariacie szkoły a następnie w CRWiS. Dotyczy to również odwołania instruktorów oraz zamówionego wcześniej środka transportu.

Za przekazanie informacji o odwołaniu zajęć do CRWiS, instruktora i przewoźnika odpowiada wyznaczony przez dyrektora szkoły koordynator.
Pliki do pobrania: