godz.: 22:04, 7 grudnia 2021

Strona główna


basen@crwis.strzelceopolskie.pl
9 listopad 2021
Szanowni klienci i użytkownicy krytej pływalni "Strzelec" po raz kolejny tutejsza PSSE (Sanepid) dokonała rocznej oceny jakości wody na krytej pływalni "Strzelec". Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016) woda we wszystkich kontrolowanych obszarach spełnia normy zarówno fizykochemiczne jak i mikrobiologiczne ww. rozporządzenia. Zapraszamy do zapoznania się w załączoną poniżej roczną oceną jakości wody.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustaleniami zarówno Światowej Organizacji Zdrowia jak i Państwowego Instytutu Higieny oraz Głównego Inspektora Sanitarnego - korona wirus nie jest wodozależny co oznacza, że woda w tym woda basenowa nie przenosi wirusów z grupy korona wirusów typu SARS-CoV-2.