godz.: 23:57, 18 sierpnia 2022

Strona główna


basen@crwis.strzelceopolskie.pl
  REGULAMIN CENTRUM REKREACJI WODNEJ I SPORTUSTRZELEC”  W STRZELCACH OPOLSKICH KRYTA PŁYWALNIA
  1. Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”, ul. Opolska 46, 47-100 Strzelce Opolskie, jest obiektem sportowo-rekreacyjnym, którego właścicielem jest Gmina Strzelce Opolskie. 
  2. Obiekt jest otwarty codziennie w godz. od 6.30 do 22.00.
  3. Z CRWiS „Strzelec” mogą korzystać:
  1. użytkownicy indywidualni,
  2. grupy zorganizowane tj. osoby pod opieką prowadzącego w zakresie zajęć ruchowych (aerobik, fitness, rehabilitacja ruchowa lub inne ćwiczenia w wodzie) oraz uczące się lub doskonalące pływanie.
  1. Zajęcia w CRWiS „Strzelec” odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć (harmonogramu).
  2. Aktualne ceny usług świadczonych przez CRWiS „Strzelec” oraz uprawnienia do wstępów ulgowych zawiera Cennik CRWiS „Strzelec” .
  3. Do wstępów ulgowych uprawnione są wyłącznie osoby posiadające stosowne dokumenty   i okazujące je na życzenie pracowników obiektu.
  4. Każda osoba korzystająca z CRWiS „Strzelec”  jest zobowiązana (Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku) do zapoznania się z przepisami Regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom.
  5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem,  a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności   w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
  6. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transpondera – Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, który otrzymuje klient po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem. Transponder  podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściuw kasie.
  7. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów, instrukcji i zarządzeń wydanych przez kierownictwo obiekt w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
  8. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wejścia klienta z transponderem przez bramkę obok kasy, do momentu wyjścia klienta przez bramkę obok kasy i odczytania pamięci transpondera w kasie.
  9. Przez bramkę wejściową należy przejść w czasie pięciu minut od momentu odebrania transpondera w kasie. Jeżeli klient nie przejdzie przez bramkę wejściową w czasie pięciu minut od momentu odebrania transpondera w kasie system ESOK rozpocznie automatycznie naliczanie czasu pobytu na pływalni.
  10. Klient powinien opuścić obiekt do godz. 22.00  za przekroczenie czasu pobytu naliczana jest opłata w wysokości 10 zł.
  11. Wejście za bramki odbywa się wyłącznie po odebraniu transportera. Osoby, które chcą wejść do szatni w celu pomocy przy przebieraniu dzieci otrzymują pasek, który należy zwrócić po 15 min. W przypadku przekroczenia tego czasu będzie naliczana opłata zgodna z cennikiem.
  12. Szatnia odzieży wierzchniej  jest niestrzeżona.
  13. Wejście  na trybuny jest bezpłatne, obowiązują klapki lub ochraniacze na obuwie.
  14. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika  z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.
  15. Kierownictwo CRWiS „Strzelec” może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby osób korzystających z obiektu.
  16. Po przejściu przez bramkę obok kasy, a przed wejściem do przebieralni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe w „strefie zmiany obuwia”. Buty należy zabrać do szafki basenowej, reklamówki są do pobrania na korytarzu przed przebieralnią.
  17. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni basenowej.
  18. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli.
  19. CRWiS „Strzelec” dysponuje specjalnymi pomieszczeniami z przewijakami dla matki/ojca z małym dzieckiem. W celu uzyskania pomocy rodzice proszeni są o zgłoszenie się do pracownika w kasie.
  20. Dzieci do lat 9 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
  21. Przed wyjściem z przebieralni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Za rzeczy, pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
  22. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem (także po skorzystaniu z WC).
  23. Osoby korzystające z kąpieli w nieckach  basenowych obowiązuje czysty strój kąpielowy, nogawki spodenek kąpielowych nie mogą sięgać poza kolana (z wyłączeniem kostiumów pływackich, skafandrów nurkowych oraz innych specjalnych strojów do pływania). Strój kąpielowy nie może posiadać  zamków błyskawicznych ani żadnych wstawek metalowych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników oraz być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia.
  24. W hali basenów zabrania się pozostawiania bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.
  25. Na halę basenową obiektu zakazuje się wstępu osobom z plastrami i bandażami na ciele.
  26. Wstęp do CRWiS „Strzelec” jest bezpłatny dla opiekuna:
  • osoby niepełnosprawnej o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,
  • osoby niewidomej,
  • osoby niepełnosprawnej (dziecka do 16 roku życia),po okazaniu aktualnych dokumentów potwierdzających ten fakt.
  1. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są  o zgłoszenie się w kasie lub wezwanie pracownika obsługi używając dzwonka     przywoławczego znajdującego się przy windzie zewnętrznej obok schodów wejściowych.
  2. Osoby niepełnosprawne korzystające z CRWiS „Strzelec” i poruszające się na wózkach lub o kulach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy  w przygotowanym dla nich pomieszczeniu i korzystać w czasie pobytu na pływalni z wózka basenowego.
  3. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu.
  4. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem „Ratownik”.
  5. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.
  6. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są przez ratownika na życzenie użytkownika.
  7. Dozorem służby ratowniczej objęte są obydwie niecki basenowe.
  8. Strefy obiektu wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez specjalne tablice i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
  9. Każda osoba korzystająca z sauny jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami Regulaminu Sauny i podporządkowania się jego zapisom.
  10. Grupy zorganizowane, przed wejściem na teren obiektu, zobowiązane są zgłosić się do kasy i uzgodnić warunki korzystania z obiektu. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla Grup Zorganizowanych.
  11. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest sygnał jednego długiego gwizdka wykonany przez ratownika lub komunikat nadawany przez głośniki. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
  12. W basenie sportowym na torze pływackim obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób pływających na jednym torze nie może przekraczać 12. Maksymalna liczba osób przebywających w basenie do nauki pływania nie może przekraczać 30.
  13. Tory 1 i 6 basenu sportowego przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających, tory 2 i 5 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4  przeznaczone są dla osób dobrze pływających.
  14. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:
   1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
   2. przebywać w stanie wskazującym na stan po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
   3. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
   4. kąpać się w nieckach basenowych w stroju nie przeznaczonym do kąpieli i używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych  lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
   5. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem głębokości powyżej120 cm, jeżeli nie umie się pływać,
   6. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
   7. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
   8. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się   w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
   9. wszczynać fałszywych alarmów,
   10. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
   11. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
   12. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,
   13. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,
   14. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
   15. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu;
   16. wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
   17. palić tytoniu,
   18. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
   19. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,
   20. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
   21. załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC.
  1. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
  2. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.
  3. W celu utrzymania właściwego stanu sanitarnego wody obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren hali basenów własnego sprzętu pływackiego  i rekreacyjnego. Istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania ze sprzętu pływackiego i rekreacyjnego należącego do CRWiS „Strzelec”.
  4. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywającychw obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać wyproszone z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
  5. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
  6. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, prowadzenie zajęć zorganizowanych, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu i na zasadach określonych w Regulaminie dla Podmiotów Gospodarczych.
  7. Pracownicy CRWiS „Strzelec” oraz osoby do tego uprawnione mogą kontrolować prawidłowość prowadzenia zajęć, a w razie stwierdzenia uchybień, prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni przerwać zajęcia.
  8. W innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo CRWiS „Strzelec”.
  9. CRWiS „Strzelec” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe  z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
  10. Skargi i wnioski należy zgłaszać pracownikom i kierownictwu obiektu w kasie CRWiS „Strzelec”.
  11. Telefony alarmowe:           
                                                       EUROPEJSKI  NUMER ALARMOWY 112
                                                       POGOTOWIE 999
                                                       STRAŻ POŻARNA 998
                                                       POLICJA 997